Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Cine nu ştie să iubească va fi mereu singur, suferind de propria-i însingurare."
Monseniorul Ghica

Despre noi Statutul Asociaţiei

STATUTUL
ASOCIAŢIEI FAMILIILOR CATOLICE
„VLADIMIR GHIKA"

Capitolul I - DISPOZIŢII PRELIMINARE
Art.1. Denumirea Asociaţiei este: Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika", în conformitate cu Dovada disponibilităţii nr. 60375/10.03.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe, şi va fi denumită în continuare Asociaţia.
Art.2. Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika" se constituie ca persoană juridică română, non-profit, non-guvernamentală şi apolitică, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare.
Art.3. Asociaţia îşi stabileşte sediul în Bucureşti, sector 1, str. General Berthelot nr. 19, în cadrul Arhiepiscopiei Romano-Catolice - Bucureşti.
Art.4. Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika" se constituie pe teritoriul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti şi se organizează sub supravegherea Arhiepiscopului Romano-Catolic de Bucureşti.
Art.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Capitolul II - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.6. Scopul Asociaţiei constă în conservarea, promovarea şi aplicarea valorilor creştine în viaţa de familie, ca celulă a societăţii, printr-un angajament responsabil, atât personal cât şi colectiv faţă de valorile familiei şi vieţii, în vederea realizării unei societăţi civile bazate pe spiritualitatea familiei creştine, având la bază învăţăturile Magisteriului Bisericii.
De asemenea, Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika" se doreşte a fi un forum de dezbatere pentru factorii decizionali în vederea apărării vieţii de familie în societatea noastră, o „voce" pentru apărarea familiei în directă colaborare cu ierarhia Bisericii şi în dialog cu autorităţile şi cu organismele locale, naţionale şi internaţionale.
Asociaţia are ca principală îndatorire prezenţa şi slujirea în Biserica locală, formarea unei comuniuni între familii la nivel parohial şi diecezan, în vederea creşterii spiritului ecumenic în interiorul familiilor cât şi între familii.
Art.7. Asociaţia acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor prin:
(a) activităţi spirituale legate de cunoaşterea, însuşirea şi aprofundarea învăţăturilor Bisericii Catolice, vizând apostolatul în viaţa de familie, evanghelizarea şi formarea creştină a familiilor prin:
- derularea de programe cu caracter spiritual în strânsă legătură cu parohiile;
- organizarea de acţiuni pentru apărarea valorilor moral-creştine, precum şi orice activitate licită care se încadrează în acest domeniu.
(b) asistenţă psiho-socială prin:
- consiliere psihologică şi socială;
- consiliere şi organizare de grupuri de suport în vederea consolidării şi protecţiei familiei în societatea românească: pregătire pentru căsătorie, întâlniri matrimoniale, metodele naturale de reglare a fertilităţii, susţinere în vederea depăşirii perioadelor de criză etc., conform principiilor creştine;
- consiliere pro-viaţă şi/sau pro-abstinenţă a femeilor aflate în situaţie de criză, în vederea acceptă copilului lor nenăscut, în scopul prevenirii avortului;
- acordare de ajutoare materiale şi/sau financiare persoanelor aflate în situaţie de criză;
- elaborarea şi susţinerea de programe de prevenire (droguri, alcool, tutun, prostituţie, delincvenţă juvenilă, avorturi etc.);
- desfăşurarea de acţiuni de identificare, de ajutor, susţinere, formare sau informare în vederea prevenirii oricărei forme de dependenţă;
- asistarea persoanelor aflate în penitenciare sau în centre de reeducare, susţinerea acestora în vederea reintegrării în societate.
(c) activităţi educative prin:
- vizitarea de biserici, muzee, monumente istorice etc.;
- vizionarea de spectacole de teatru, operă, film şi alte tipuri;
- acordarea de suport material / financiar în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice sau sportive ale copiilor, adolescenţilor, tinerilor etc.;
- organizare de meditaţii la materiile şcolare, pentru diferite examene, sau la limbi străine;
- organizare de întreceri sportive;
- organizare de tabere;
- consiliere în vederea începerii sau continuării studiilor;
(d) activităţi culturale prin:
- organizare de proiecte, programe, mese rotunde, congrese, cu diferite teme: biblice, istorice, sociale etc., eventual cu participarea unor personalităţi de notorietate din respectivul domeniu;
- colaborarea cu diferite instituţii, organizaţii, cu mass-media prin prezentarea de propuneri conforme cu învăţătura Bisericii Catolice pentru depăşirea pericolelor cu care familia se confruntă în societatea actuală;
- redactarea, editarea şi tipărirea, cu mijloace proprii sau cu ajutorul altor instituţii publice sau private, de broşuri, pliante, reviste, ziare etc.;
- organizarea de pelerinaje la diverse puncte de interes ale lumii creştine în ţară sau străinătate;
- organizare de concerte, audiţii etc.;
- înfiinţarea unei biblioteci, a unei videoteci.
(e) activităţi economice, cu caracter accesoriu, ce constau în activităţi economice directe şi servicii prestate, în scopul obţinerii de venituri în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
(f) colaborări cu alte organizaţii non-guvernamentale, cu persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, din ţară sau străinătate, cu instituţii ale statului.
(g) iniţierea şi desfăşurarea de alte activităţi care să servească realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei, în condiţiile legii.

Capitolul III - CALITATEA DE ASOCIAT
Art.8. Pot fi membri ai Asociaţiei persoanele care sunt căsătorite religios, indiferent de religia sau confesiunea lor, care acţionează în acord cu învăţătura Bisericii Catolice cu privire la căsătorie, familie si viaţă, care au un comportament adecvat acestei învăţături în relaţiile pe care le dezvoltă şi care respectă scopul şi obiectivele Asociaţiei.
Art.9. (a) Calitatea de asociat se poate dobândi pe baza unei cereri scrise, analizate de către Consiliul Director, iar, la propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală va hotărî dobândirea calităţii de asociat a solicitantului.
(b) În vederea obţinerii calităţii de asociat este necesar ca solicitantul, la propunerea liderului parohial, să deţină, în prealabil, o recomandare din partea parohului bisericii şi/sau a responsabilului spiritual.
(c) De la această regula va face excepţie responsabilul spiritual, care va fi numit expres de către Arhiepiscop pentru o perioadă determinată, şi care va fi membru al Consiliului Director, iar numirea sa pentru un nou mandat sau revocarea sa din funcţie se va face tot de către Arhiepiscop.
Art.10. Calitatea de asociat se poate pierde în următoarele situaţii:
(a) la cererea asociatului;
(b) prin excludere în una din următoarele situaţii:
- nu recunoaşte autoritatea sau Magisteriul Bisericii Catolice;
- daca statutul familial sau moral-comportamental intră în contradicţie cu principiile şi valorile promovate de Biserica Catolică;
- în cazul neimplicării asociatului în activităţile Asociaţiei mai mult de un an, fără justificare;
- în cazul în care nu plăteşte cotizația stabilită fără justificare, mai mult de un an;
(c) la decesul asociatului;
(d) Calitatea de asociat se pierde la propunerea Consiliului Director şi aprobată de Adunarea generală, cu majoritate simplă.
Art.11. (a) Membrii asociaţi vor fi constituiţi în grupuri parohiale şi/sau departamente de lucru, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
(b) Grupul parohial este constituit din minimum 5 membri asociaţi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei parohii, cu acordul parohului local.
(c) Departamentul de lucru se constituie din minimum 3 membri asociaţi care desfăşoară activităţi specifice.
(d) În cadrul activităţilor pe care le desfăşoară, grupurile parohiale şi departamentele de lucru pot colabora cu alte persoane fizice sau juridice.

Capitolul IV - DREPTUILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR
Art.12. Drepturile asociaţilor:
(a) să participe activ la elaborarea şi derularea programelor în cadrul Asociaţiei; în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor şi în vederea optimizării activităţilor din cadrul Asociaţiei, asociaţii se vor organiza în grupuri parohiale sau în departamente de lucru, conform pregătirii lor profesionale, a aptitudinilor lor sau a structurilor la care au aderat, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
(b) să fie informaţi permanent cu privire la activităţile din cadrul Asociaţiei, la situaţia patrimonială a acesteia;
(c) să-şi exprime prin vot, în cadrul întrunirilor Adunării Generale, opinia faţă de activităţile Asociaţiei;
(d) să fie votat în cadrul Consiliului Director sau în alte structuri din cadrul Asociaţiei;
(e) să beneficieze de anumite servicii pe care le oferă Asociaţia;
(f) să fie angajaţi în cadrul Asociaţiei conform legislaţiei în vigoare;
Art.13. Obligaţiile asociaţilor:
(a) să urmeze învăţătura Bisericii Catolice cu privire la căsătorie, familie şi viaţă în orice acţiune personală;
(b) să urmărească acelaşi scop şi aceleaşi obiective cu ale Asociaţiei;
(c) să facă parte dintr-un grup parohial sau cel puţin dintr-un departament de lucru şi să se implice în cel puţin una din activităţile Asociaţiei, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
(d) să se supună votului majorităţii;
(e) să participe la întrunirile Adunării Generale, fiind necesar ca lipsa să fie anunţată şi motivată;
(f) să sesizeze conducerea Asociaţiei despre situaţiile apărute, ce pot prejudicia material/moral Asociaţia;
(g) să păstreze confidenţialitatea în relaţiile cu beneficiarii serviciilor oferite de Asociaţie.
Art.14. Membrii asociaţi care se retrag sau au fost excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului acesteia.

Capitolul V - CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI
Art.15. Organele Asociaţiei sunt :
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Cenzorul.
Art.16. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor şi are următoarele atribuţii:
(a) stabileşte scopul şi obiectivele Asociaţiei;
(b) aprobă strategiile de acţiune propuse de Consiliul Director;
(c) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, propus de către Consiliul Director, precum şi situaţiile financiare anuale prezentate de acesta;
(d) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unui grup parohial şi/sau a unui departament de lucru;
(e) hotărăşte înfiinţarea/desfiinţarea diverselor structuri constituite în cadrul Asociaţiei;
(f) aprobă organigrama, strategia de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
(g) hotărăşte înfiinţarea de filiale şi/sau sucursale;
(h) asocierea sau fuziunea cu alte structuri similare, înglobarea unei alte structuri în cadrul Asociaţiei sau divizarea ei se face cu votul a minim 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale;
(i) hotărăşte înfiinţarea de puncte de lucru sau a unor activităţi economice care să genereze profit pentru Asociaţie;
(j) decide asupra necesităţii modificării statutului sau Actului constitutiv, la propunerea Consiliului Director;
(k) alege şi revocă membrii Consiliului Director şi cenzorul cu majoritatea simplă, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
(l) hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare, conform legislaţiei în vigoare.
Art.17. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art.18. (a) Adunarea Generală se întruneşte anual, fiind considerată statutar întrunită prin prezenţa majorităţii simple a membrilor asociaţi, ordinea de zi fiind comunicată fiecărui asociat cu minimum 2 săptămâni înainte de termenul fixat.
(b) În situaţii deosebite, la iniţiativa Consiliului Director sau a unei treimi din totalul membrilor Asociaţiei, aceasta se poate întruni în şedinţe extraordinare, fără a se mai impune respectarea termenului de 2 săptămâni, comunicarea, în aceste situaţii, făcându-se cu minimum 3 zile înainte.
(c) Dezbaterile sunt consemnate în Registrul de procese-verbale de către Secretarul Consiliului Director.
Art.19. Consiliul Director este organul de conducere şi administrare al Asociaţiei care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, având următoarele atribuţii:
(a) elaborează şi propune Adunării Generale strategia generală şi programele de acţiune ale Asociaţiei, în baza legilor în vigoare, şi acţionează pentru transpunerea acestora în practică;
(b) prezintă Adunării Generale bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil anual;
(c) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
(d) hotărăşte cu privire la includerea voluntarilor în activităţile Asociaţiei, în vederea realizării scopului propus, în conformitate cu Legea 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
(e) stabileşte fişele de post pentru personalul angajat şi pentru voluntari;
(f) hotărăşte cu privire la angajarea şi concedierea de personal;
(g) stabileşte competenţele sucursalelor şi filialelor şi aprobă membrii Consiliului Director ai acestora;
(h) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi fisele de post ale personalului angajat al sucursalelor şi filialelor;
(i) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
(j) decide asocierea cu alte organizaţii sau instituţii pentru realizarea în comun de proiecte/ programe, în conformitate cu obiectivele propuse;
(k) hotărăşte cu privire la modalităţile de acordare a ajutoarelor materiale şi financiare;
(l) stabileşte cuantumul onorariilor acordate către persoane fizice, juridice sau membrilor asociaţi, după caz, în schimbul serviciilor prestate de către acestea;
(n) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei.
Art.20. La propunerea Consiliului Director, Asociaţia poate acorda distincţia de membru onorific, persoanei care nu este membru al Asociaţiei, dar care, prin competenţa ei umană şi profesională, împlineşte scopul şi obiectivele Asociaţiei, promovând valorile familiale.
Art. 21. Consiliul Director al Asociaţiei este format din:
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Secretar
Responsabil spiritual
Art.22. Membrii Consiliului Director se aleg pentru o perioadă de 2 ani şi pot ocupa aceeaşi funcţie pentru maximum 4 mandate, fără a lua în calcul primul an de funcţionare a Asociaţiei.
Art.23. Consiliul Director se întruneşte trimestrial, fiind convocat de către Secretar, dezbaterile fiind consemnate în Registrul de Procese-verbale.
În situaţii deosebite, la iniţiativa Preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor Consiliului Director, acesta se poate întruni în ședințe extraordinare.
Art.24. (a) Membrii Consiliului Director care încalcă prevederile Statutului şi/sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi care prin acţiunile lor aduc atingere intereselor Asociaţiei, pot fi excluşi.
(b) Revocarea din funcţie a responsabilului spiritual se va face de către Arhiepiscop, la cererea acestuia sau la propunerea Adunării Generale.
Art.25. Hotărârile şi deciziile Consiliului Director se aprobă prin votul majorităţii simple a membrilor săi.
Art.26. Preşedintele Consiliului Director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice şi are drept de semnătură pe actele care emană de la Asociaţie.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele acţionează numai în limita prevederilor legale, a hotărârilor şi deciziilor adoptate de Asociaţie.
Art.27. În lipsa Preşedintelui, atribuţiile sale vor fi preluate de către vicepreşedinţi sau secretar, în baza unei delegaţii.
Art.28. Atribuţiile specifice ale membrilor Consiliului Director vor fi prevăzute expres în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Art.29. Controlul financiar al Asociaţiei va fi asigurat de către un cenzor.
Numirea şi revocarea cenzorului se face la propunerea Consiliului Director de către Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple a Adunării Generale.
Art.30. Cenzorul are obligaţia de a efectua controlul financiar intern şi de a verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei, conform legii.
Cenzorul poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

Capitolul VI - RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
Art.31. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei provin din următoarele surse:
(a) patrimoniul iniţial în cuantum de 600,00 lei, constând în aportul în bani al asociaţilor;
(b) cotizația membrilor Asociaţiei conform ROF;
(c) donaţii, sponsorizări sau legate efectuate de persoane fizice şi juridice române sau străine;
(d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
(e) dobânzi obţinute prin plasarea disponibilităţilor financiare în condiţiile legii;
(f) venituri din activităţile economice directe şi din serviciile prestate;
(g) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de către Asociaţie, în vederea realizării scopului propus;
(h) alte venituri prevăzute de lege.
Asociaţia se bucură de toata autonomia în ceea ce priveşte administrarea, gestionarea şi dreptul de dispoziţie asupra valorilor patrimoniale, inclusiv al resurselor valutare, în condiţiile legii.
Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Toate operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor face sub semnătura Preşedintelui ş a unei persoane desemnate de Consiliul Director.
Art.32. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale cu capital exclusiv sau în asociere cu alte capitaluri şi poate desfăşura şi alte activităţi economice directe, care vor avea un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
Art.33. Evidenţa economico-financiară se realizează conform legii.
Art.34. Activitatea Asociaţiei se va derula în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmit de către Consiliul Director şi aprobat de către Adunarea Generală, în fiecare an de activitate.

Capitolul VII - DISPOZIŢII FINALE
Art.35. În termen de 90 zile de la înfiinţarea Asociaţiei, Consiliul Director întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
Art.36. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
(a) de drept, în condiţiile prevăzute expres de lege;
(b) prin hotărârea Adunării Generale;
(c) când scopul şi obiectivele urmărite nu mai pot fi realizate.
Art.37. În caz de dizolvare, Asociaţia va intra în procesul de lichidare. Lichidarea va fi efectuată conform dispoziţiilor legale, activul patrimonial fiind destinat plăţii creditorilor, iar excedentul va fi distribuit conform deciziei Adunării Generale convocate în acest scop şi respectând legislaţia în vigoare.
Art.38. Eventualele litigii între Asociaţie şi alte persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, prin intermediul instanţelor judecătoreşti.
Art.39. Prezentul Statut este valabil pe toata durata funcţionării Asociaţiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face în formă scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale.
Prezentul STATUT se subordonează legislaţiei româneşti în vigoare, a fost însuşit şi semnat de toţi asociaţii şi a fost redactat în 4 exemplare.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English